The First PCR machine in Vietnam

  28/11/2016

Chiếc máy PCR đầu tiên của Việt Nam do GS. Lương mua tại Moscơva trên đường trở về nước từ Hội nghị Di truyền học thứ XVI ở Toronto, Canada (tháng 9/1988)

 

 

Visited
  • 1
  • 707
  • 2,941,526