Mã khách hàng là thông tin bắt buộc khi tra cứu
kết quả trực tuyến

Mã khách hàng

Được đặt ở góc trên, bên trái của Phiếu yêu cầu xét nghiệm.

Mật khẩu

Là mật mã giúp bảo mật thông tin khách hàng, do chính khách hàng cung cấp tại thời điểm khai Phiếu yêu cầu xét nghiệm.

Tra cứu Kết quả trực tuyến

Bản Điều kiện & Điều khoản