Hiện nay Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền là thành viên của mạng lưới quốc tế GENDIA (viết tắt của GENetic DIAgnostic Network). Mạng lưới này bao gồm hơn 100 phòng thí nghiệm tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và Australia. Trong mạng lưới hợp tác này chúng tôi tiến hành hơn 2000 xét nghiệm di truyền khác nhau, trong đó có các xét nghiệm phân tử cho hơn 1200 gen. Danh sách các bệnh và các gen có thể xem ở đây.