Lệ phí bệnh di truyền

10:17 - 28/06/2019

 

 Đơn vị: triệu đồng

Xét nghiệm

Thời gian

Lệ phí

Từ người thứ 2

7 bệnh: Down, Patau, Edwards, Turner, Klinefelter, XYY và XXX

3 ngày

3,0

2,0

2 ngày

3,5

2,5

8 tiếng

4,0

3,0

Xác định giới tính
sau sinh

3 ngày

5,0

4,0

2 ngày

6,0

4,0

8 tiếng

8,0

6,0

 

CHÚ Ý:

1) Lệ phí trên áp dụng cho mẫu máu.

2) Mẫu gốc tóc cộng thêm 0,2 triệu / 1 người.