Lệ phí làm thẻ ADN

14:08 - 27/11/2018

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm

LỆ PHÍ LÀM THẺ ADN

(Mẫu máu)
 Đơn vị: triệu đồng

Làm thẻ ADN 

Thời gian

Lệ phí

Trực hệ

Nếu làm cùng xác định huyết thống trực hệ, lệ phí là 250 nghìn đồng / 1 thẻ

3 ngày

2,0

2 ngày

2,5

8h

3,5

6h

4,0

4h

4,5

Theo dòng Y hoặc dòng X

Nếu làm cùng xác định huyết thống không trực hệ, lệ phí là 250 nghìn đồng / 1 thẻ

3 ngày

3,5

2 ngày

4,0

8h

5,0

6h

5,5