Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC

15:49 - 20/07/2020

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH DI TRUYỀN - TRUNG TÂM CGGC