PHIẾU TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ TRẢ CHO TÒA ÁN