Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phiếu yêu cầu xét nghiệm ADN trực tuyến

Điền phiếu tại (Thành phố/Quốc gia): ngày 17 tháng 09 năm 2021
Kính gửi trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền
Nguyện vọng xác định huyết thống(1) (*)
Quan hệ khác(Nếu chọn khác)
Cho những người sau:
STTHọ tên(*)Năm sinhGiới tínhQuan hệLoại mẫu(*)Người cung cấp#
1
2
Tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện

(1): Mục này chọn sai thì kết quả xét nghiệm sẽ sai

(*): Mục này chọn sai thì kết quả xét nghiệm sẽ sai