Giáo trình

09:52 - 21/09/2016

Giáo trình của GS. Lê Đình Lương

Bài giảng
Các lớp tập huấn
 Giáo trình Download
 Scientific Background of Genetics
 Basic Principles of Genetics
 Nguyên lý CNSH hiện đại
 Giáo trình trực tuyến
 Di truyền học phổ thông 2018 - Giáo trình viết theo cách tiếp cận hoàn  toàn mới
 Di truyền học - Những vấn đề nguyên lý và thực tiễn