Giáo trình GS. TS. Lê Đình Lương

09:52 - 21/09/2016

 

 Danh sách Download
 Scientific Background of Genetics
 Basic Principles of Genetics
 Nguyên lý CNSH hiện đại
 Giáo trình trực tuyến
 Di truyền học phổ thông 2018 - Giáo trình viết theo cách tiếp cận hoàn  toàn mới
 Di truyền học - Từ cách tiếp cận mới đến vấn đề cải cách môn học
 Di truyền học - Những vấn đề nguyên lý và thực tiễn